Podpora kvalitnější přípravy žáků 3. ZŠ Cheb - ESF

Podpora kvalitnější přípravy žáků 3. ZŠ Cheb - ESF (8)

Projekt Profesní rozvoj pedagogů a podpora žáků ve vzdělávání na 3. ZŠ Cheb - CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003312

úterý, 02 leden 2018 13:48

CLIL ve výuce přírodovědy

Napsal(a) Štěpánka Dostálová

V rámci projektu OP VVV "Podpora kvalitnější přípravy žáků 3. ZŠ Cheb" jsme se rozhodli rozšířit výuku o metodu CLIL - Content and Language Integrated Learning. CLIL je specifický typ výuky integrující postupy didaktiky cizího jazyka a didaktiky nejazykového vyučovacího předmětu. Cílem je prohlubování znalostí, zvyšování kompetencí a získání větší jistoty v komunikačních dovednostech. Díky aktivitě našich pedagogů mohli žáci tuto metodu zažít v hodinách chemie, přírodopisu, přírodovědy, vlastivědy, matematiky, ale i v hudební a tělesné výchově. Vyučovacími jazyky byly anglický a německý jazyk. V úterý 12. prosince si žáci 5. B vyzkoušeli hodinu přírodovědy s Clilem. Žáci si při výuce připomněli stupňování přídavných jmen, jak v češtině, tak v angličtině. Zopakovali si názvy planet, které se pak naučili v cizím jazyce. Hlavním úkolem bylo vypracování pracovního listu, kde žáci řadili a porovnávali planety dle pokynů. Žáci mohli pracovat ve skupinách, sdílet své zkušenosti a jazykové dovednosti. Žáci pracovali aktivně a hodnotili hodinu velmi kladně. Zvolené metody a formy práce byly pro žáky zajímavé.

Vyzkoušeli jsme si nové metody výuky. Podporovali jsme žáky v rozvíjení jejich osobnosti pomocí klubů a doučování. Prázdniny se blíží a tak je čas zhodnotit, jak se nám vedlo a zjistit kde máme ještě rezervy, co můžeme udělat lépe nebo prostě jen jinak. Zjistili jsme, že spolu dokážeme hodně. Přejeme všem pohodové prázdniny a příští školní rok jedeme dál.

úterý, 27 červen 2017 14:35

Čtenářské a logické kluby

Napsal(a)

V rámci projektu podporujeme čtenářství a rozvoj logického myšlení i mimo výuku. Takových klubů je na škole hned několik, jak na 1. stupni tak i na 2.stupni.

Někteří žáci nečtou, protože mají doma málo knih a nemají tolik příležitostí k četbě, anebo je jim nabízena kniha, která je nezaujme. Nabídnout zajímavou knihu a také si o ní popovídat se svými kamarády nabízí čtenářský klub. 

V rámci klubů logiky řešíme zajímavé problémové úlohy a ani tady se rozhodně nenudíme. Žáci společně nacházejí řešení, učíme se naslouchat a přemýšlet.

 

úterý, 27 červen 2017 14:19

Doučování s úsměvem

Napsal(a)

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem probíhá jednou týdně 60 minut. Žáci si upevňují učivo, snaží se zvládnout základy a učí se efektivně učit. Nízký počet a větší časová dotace umožňuje využívat jiné metody práce, postupovat pomaleji a individuálně ke každému žákovi. I ti kteří v hodinách nestíhají, ztrácí ostych, nebojí se zeptat a to co jim uniklo v hodině si zopakovat.

 

úterý, 27 červen 2017 13:56

Tandemová výuka v Matematice

Napsal(a)

V rámci projektu Šablony na ZŠ jsme v rámci předmětu Matematika zkusili tandemovou výuku trochu jinak a zapojili jsme dohromady žáky dvou ročníků. Rozdělili jsme žáky do smíšených skupin. V každé skupině byl jeden žák z vyššího ročníku, který pomáhal a radil při řešení zadaných úloh. 

Žáci vyšších ročníků zjistili, že vysvětlovat není tak jednoduché a ti mladší se zapojili do řešení úloh s větší vervou. Učitelé pomáhali "malým učitelům" a řídili jednotlivé fáze hodiny. Všem hodina rychle uběhla a moc se líbila. Vznikla nová přátelství mezi staršími a mladšími ročníky.

 

 

úterý, 27 červen 2017 12:59

Fyzika jinak a zábavně

Napsal(a)

Tandemová výuka ve Fyzice

V rámci projektu jsme si mohli vyzkoušet novou metodu výuky ve Fyzice v 6., 7. a 8. ročníku. Hodině předcházela příprava, nastavení výchovně vzdělávacích cílů a výběr metod, které nás k nim dovedou. Třídu jsme rozdělili do šesti skupin. Připravili jsme pracovní místa, pomůcky, pracovní listy s postupem a návody. Rozdělili jsme si kompetence v jednotlivých fází hodiny.

středa, 22 březen 2017 17:52

První týdny nových metod výuky

Napsal(a)

Nové formy výuky, čtenářské kluby, kluby logické matematiky a doučování v rámci projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003312 si mohli žáci i pedagogové již vyzkoušet. Jejich úsměvy z fotografií mluví za vše.

 

Škola zahájila 1. 2. 2017 realizaci projektu Podpora kvalitnější přípravy žáků 3. ZŠ Cheb - CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003312 v rámci ESF - OP VVV. V první fázi byly zahájeny činnosti klubů logiky a čtenářství a dále doučování určené žákům. Během druhého pololetí školního roku proběhne rozvoj profesních dovedností pedagogických pracovníků formou nových metod práce a o hlavních prázdninách pak bude zahájena podpora pedagogů v podobě kurzů DVPP.

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Štěpánka Dostálová, dostalova@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Mgr. Libuše Čamrová, camrova@3zscheb.cz
  Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz