Od 1. 9. 2021 jsme školou určenou pro jazykovou přípravu žáků cizinců

Jazyková příprava cizinců na 3. ZŠ Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace -  určená škola

 1. Žák může být do třídy s jazykovou přípravou zařazen na základě žádosti ZZ, formuláře žádostí v různých jazycích jsou v příloze ke stažení.
 2. Do třídy mohou být v letošním školním roce zařazeni žáci – cizinci, kteří jsou v ČR méně než 24 měsíců.
 3. Učitelka pověřená vedením jazykové přípravy se žákem, který nově přijde do školy, vyplní formou rozhovoru vstupní testy (ČJ a M) – určí se úroveň znalostí českého jazyka a stanoví se počet hodin jazykové přípravy v týdnu, stanoví se rozvrh pro daného žáka.
 4. Ve skupině pro jazykovou přípravu je počet žáků stanoven na 2 – 10. V případě většího počtu žáků bude otevřena nová skupina.
 5. Výuka bude probíhat podle stanovené úrovně znalostí žáků každý den 4 vyučovací hodiny nebo vybrané dny v týdnu vždy 4 – 5 hodin.
 6. Po absolvování asi 100 h se provede kontrolní test (formou rozhovoru), v případě významného posunu žáka, je možné ho přeřadit zpět do kmenové třídy, jinak žák pokračuje v jazykové přípravě.
 7. Po absolvování 200 h se provede druhý kontrolní test, který by měl potvrdit posun žáka, potom je možné ho přeřadit do kmenové třídy – žák získá doporučení, jak pokračovat v získávání kompetencí v českém jazyce v
 • kmenové třídě (škole). 

Postup při zařazení do jazykové přípravy

 1. Ředitel kmenové školy vyrozumí zákonného zástupce žáka, který má nárok na jazykovou přípravu, do 1 týdne po přijetí žáka do školy o možnosti jazykové přípravy a o organizaci tohoto vzdělávání. Ředitel kmenové školy poskytne žákovi informace o jazykové přípravě, o tom, zda je daná škola školou určenou, stručnou informaci o právní úpravě a odkáže na seznam krajského úřadu. Žák má na jazykovou přípravu nárok, není však povinen se jí účastnit.
 2. Rozsah jazykové přípravy je 100 až 200 hodin, přičemž u každého žáka cizince určí rozsah ředitel školy, ve které se žák bude účastnit jazykové přípravy podle vstupního ověření znalostí, které umožní rozsah přípravy diferencovat s ohledem na konkrétní potřeby žáků cizinců.
 3. Žáci budou absolvovat jazykovou přípravu místo výuky ostatních předmětů dle rozvrhu třídy.
 4. Žáci jsou automaticky z výuky, kterou zameškají z důvodu účasti na jazykové přípravě, uvolněni (v souladu s §11b odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb.).
 5. Zákonný zástupce musí o zařazení žáka do skupiny pro jazykovou přípravu požádat. Ředitel určené školy je povinen takové žádosti vyhovět a do 30 dnů od podání žádosti začít jazykovou přípravu poskytovat. Dále platí, že zákonný zástupce musí v žádosti uvést i to, zda se žák bude účastnit prezenčně nebo distančním způsobem. Lhůta 30 dní je stanovena jako nejzazší – zejména v případech, kdy prozatím skupina v dané škole nefunguje (škola musí zajistit prostory, organizaci, vyučujícího apod.).

Další informace a metodická podpora: 

https://cizinci.npi.cz/nove-zneni-vyhlasek-14-2005-ms-a-48-2005-zs-novy-system-podpory-deti-zaku-cizincu-zverejnen/

 

 

 

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz