Škola je příjemcem podpory na na pořízení digitálních učebních pomůcek. Finančním zdrojem této intervence jsou prostředky tzv. Národního plánu obnovy z fondu Evropské unie – Next Generation EU, které bude Česká republika rozdělovat v letech 2021 – 2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Škola plánuje z těchto prostředků zakoupit digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí a mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti. Orientovat se v rámci nákupů budeme na rozvoj robotiky.

Škola zajišťuje v návaznosti na předchozí rok doučování žáků v souvislosti s pandemií Covid-19. Tato aktivita probíhá v rámci projektu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“.  Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Dne 16. listopadu 2021 se od 16 hodin uskuteční setkání zákonných zástupců v rámci projektu ESF - Podpora kvalitnější přípravy žáků 3. ZŠ Cheb III, r.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018317. Tématem tohoto setkání bude trénink paměti. Lektorem je pan Aleš Procházka.

Naše škola je už pátým rokem zapojena do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), stejně jako dalších 355 škol po celé republice. Tento projekt realizuje Národní pedagogický institut ČR. Díky jejich nabídce seminářů dalšího vzdělávání, ale i možnosti koučinku a mentoringu se nepřestáváme dále vzdělávat. Výhodou je, že si témata kurzů nebo odborné konzultace vybíráme podle našich potřeb, a navíc se konají přímo u nás ve škole, případně online.

 

Série školení v rámci projektu míří k prohloubení našich znalosti a dovedností práce s rozmanitou třídou, pomáhají nám osvojit si způsoby, jak podpořit každé dítě, ať už nějak znevýhodněné či nadané. Projekt pomáhá také s tím, jak zlepšit zapojení

Škola zahájila 1. 2. 2021 realizaci projektu Podpora kvalitnější přípravy žáků 3. ZŠ Cheb III. - CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018317 v rámci ESF - OP VVV. V první fázi byly zahájena tandemová výuka a dále doučování určené žákům. Projekt navazuje na předešlé období, jeho součástí budou i kluby pro žáky, ICT ve výuce, projektové dny a setkávání s rodiči žáků. Projekt je dvouletý, probíhá do 31. 1. 2023.

Dne 2. 10. 2020 se žáci 6. A pod vedením třídní učitelky Mgr. Karin Procházkové zúčastnili  exkurze do Karlových Varů. Navštívili oboru Sv. Linhart se zvěří, kde viděli např. srnky a divoká prasata. Poté se žáci s doprovodem přesunuli do lanového centra Linhart poblíž obory. V lanovém centru na ně čekal instruktor, který jim detailně vysvětlil a názorně ukázal, jak mají zdolat nejobtížnější, středně těžkou či juniorskou trasu. Žáci si vše užili a zdokonalili svou fyzickou i psychickou zdatnost.  

Žáci osmého ročníku měli příležitost v rámci projektového dne navštívit expozice Národního technického muzea v Plasích. Po vstupu do areálu byli mile překvapeni rozmanitostí expozic, které si postupně prošli. Potom byli rozděleni do dvou skupin, aby absolvovali připravený program. V první části programu se žáci seznámili s historií stavitelství a se statikou při stavění mostů a budov. Žákům se velmi líbilo, že si mohli zahrát na konstruktéry a postavit si most a výškovou budovu. Za svou snahu byli oceněni malými dárečky. V druhé části žáci navštívili dílnu, která je součástí muzea a z keramických střepů si vyrobili obrázek, který si také mohli odvézt domů. Čas strávený v muzeu utekl jako voda a mnozí litovali, že je nutné návštěvu ukončit. V autobusu si sdělovali své dojmy a byli velmi rádi, že se této exkurze zúčastnili.

 

Žáci osmých a devátých ročníků měli příležitost v rámci projektového dne navštívit expozice výstavy Cosmos Discovery v Praze. Po vstupu do areálu byli žáci překvapeni rozmanitostí expozice, která vznikla spoluprací s americkou NASA, muzeem a vzdělávacím centrem Cosmosphere a českými odborníky. Výstava obsahuje stovky originálních exponátů z USA i Ruska, které byly ve vesmíru a unikátní sbírku skafandrů. Při vstupu obdrželi pracovní listy, které si během prohlídky výstavy postupně vyplňovali. Za správně vyplněný pracovní list obdrželi sladkou odměnu. Žákům se velmi líbilo, že některé exponáty byly reálné modely kosmických lodí a raketoplánů, které si mohli prohlédnout i zevnitř nebo s nimi pohybovat.  Čas strávený na výstavě uběhl velmi rychle a mnozí litovali, že je čas návštěvu ukončit. V autobusu si sdělovali své dojmy a byli velmi rádi, že se této exkurze zúčastnili.

 

Žáci osmého ročníku měli příležitost v rámci projektového dne navštívit expozice Národního technického muzea v Plasích. Po vstupu do areálu byli mile překvapeni rozmanitostí expozic, které si postupně prošli. Potom byli rozděleni do dvou skupin, aby absolvovali připravený program. V první části programu se žáci seznámili s historií stavitelství a se statikou při stavění mostů a budov. Žákům se velmi líbilo, že si mohli zahrát na konstruktéry a postavit si most a výškovou budovu. Za svou snahu byli oceněni malými dárečky. V druhé části žáci navštívili dílnu, která je součástí muzea a z keramických střepů si vyrobili obrázek, který si také mohli odvézt domů. Čas strávený v muzeu utekl jako voda a mnozí litovali, že je čas návštěvu ukončit. V autobusu si sdělovali své dojmy a byli velmi rádi, že se této exkurze zúčastnili.

Mgr. Jitka Markgrafová

Naše škola se zapojila do projektu Vzdělávacích dní AŠSK probíhající s podporou MŠMT. Projekt vznikl za účelem zmírnění dopadů na vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol z důvodu pandemie koronaviru. Denní program je rozdělen na dvě části: vzdělávací část a část věnovanou volnočasovým aktivitám. Projekt proběhne pro přihlášené žáky ve dvou skupinách v termínu 17. - 20. 8. 2020. Další informace naleznete na stránkách AŠSK.

Dne 25. 10. 2019 se konal projektový den formou exkurze na zříceninu hradu Hartenštejn a na památník věnovaný obětem první světové války v Bochově. Účastnilo se 45 žáků ze sedmého, osmého a devátého ročníku, doprovod byl tvořen dvěma učiteli a to magistrou Karin Procháskovou a inženýrem Josefem Provázkem. Exkurze byla zaměřena na středověkou a novodobou historii, kdy na zřícenině hradu Hartenštejn byl připraven odborný výklad pro žáky.Poté byl přesun s žáky na památník věnovaný obětem první světové války, kdy dvě vybrané žákyně – Nelly Hlaváčová, Natálie Šinková zopakovaly pro své spolužáky základní data a informace o první světové válce. 

Auror: Mgr. Karin Prochásková


Dne 31. října absolvovaly obě šesté třídy projektový den v Techmanii Plzeň, která byla přínosná v mnoha vědních oborech. Žáci měli možnost zhlédnout názorné pokusy s dusíkem, mohli podniknout napínavou výpravu do hlubin Země a vodního světa, zalétnout do vesmíru, vyzkoušet si fyzikální pokusy a mnoho dalšího. Všem se prohlídka expozic velmi líbila a už se těší na další akci.

Srdečně zveme zákonné zástupce na seminář Trénink paměti a efektní učení.

Termín: úterý 26. 11. 2019, 16,30 – 17,30
Kde: učebna SmartBoard 3. ZŠ Cheb -  pavilon vedení
Kdo: Ing. Aleš Procházka
Program:
1. Informace k realizovaným seminářům pro 8. a 9. r.
2. Informace k chystaným seminářům pro 6. r.
3. Seznámení s technikami trénování paměti
4. Podpora žáků v procesu učení
Čas: 1 hodina
Další info: www.zlepsipamet.cz

V případě Vašeho zájmu prosím o zpětnou vazbu.

V říjnu 2019 se uskuteční čtyřdenní adaptační pobyt žáků 6. ročníku v Loučné pod Klínovcem. Cílem projektu (KK 01164/2019) je osvojení základních kompetencí v oblasti prevence rizikového chování, zdravého životního stylu a osvojení pozitivního sociálního chování a k rozvoji osobnosti žáků šestého ročníku. Žáci šestého ročníku se při přechodu na druhý stupeň musí přizpůsobit změně režimu, na který byli zvyklí. Dále se musí vypořádat se setkáváním s větším počtem nových pedagogů a s novými spolužáky. V

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)
V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.   

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008212
V termínu 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021 se naše škola zapojila do Projektu "Zavádění formativního hodnocení na základních školách". Projekt je realizovaný PedF UK a vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř. Podporuje učitele v rozvoji jejich dovednosti v oblasti efektivní zpětné vazby.

Dne 6.3. 2019 se žáci 7.B vydali do chebského muzea, kde se zúčastnili projektového dne s názvem Na skok do chebské minulosti. Seznámili se s pojmem archeolog a jeho prací, jež je velmi důležitá a zajímavá. Všichni dostali moc pěkný pracovní sešit, v němž  byly úkoly, které jsme postupně spolu plnili. Získali jsme mnoho nových informací. Prohlíželi jsme si  velmi  přesné kopie  archeologických nálezů – váz, hrnců, zbraní, šperků a různých nádob. Zaujalo nás, jak vypadal Cheb v minulosti. Výklad byl

Škola zahájila 1. 2. 2019 realizaci projektu Podpora kvalitnější přípravy žáků 3. ZŠ Cheb II. - CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011053 v rámci ESF - OP VVV. V první fázi byly zahájeny činnosti klubů a dále doučování určené žákům. Během druhého pololetí školního roku proběhne rozvoj profesních dovedností pedagogických pracovníků formou nových metod práce a o hlavních prázdninách pak bude zahájena podpora pedagogů v podobě kurzů DVPP. Zároveň byly zahájeny práce v šablonách zapojení externího odborníka ve výuce a ve školní družině.

Program MŠMT - Podpora vzdělávání cizinců ve školách, č. j.: MSMT-24277/2017, umožnil rozšíření výuky českého jazyka přizpůsobenou potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí Díky prostředkům došlo k usnadnění integrace žáků do naší společnosti a zabezpečení rozvoje jejich komunikativních schopností v českém jazyce. Prostředky byly využity na doučování – individuální práci pedagoga s žáky – cizinci nad rámec běžné výuky a na učební pomůcky, které žákům – cizincům slouží k překonání jazykové bariéry. V rámci projektu bylo během roku 2018 podpořeno celkem 7 žáků – cizinců a nakoupeno 16 učebních pomůcek. Pro práci s žáky bylo využita metodika Čeština jako cílový jazyk, Jaromíra Šindelářová – Svatava Škodová. Podpora žáků - cizinců pokračuje i v letošním roce. Závěrečná zpráva k stažení níže.

Dne 20. listopadu se od 16,00 koná čtvrté setkání zákonných zástupců v rámci projektu ESF - Podpora kvalitnější přípravy žáků 3. ZŠ Cheb, r.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003312. Tématem tohoto setkání bude prevence šikany. Lektorem je okresní metodik prevence paní Mgr. Kateřina Slavíková z Pedagogicko-psychologické poradny. Dostatečný prostor bude i pro další otázky v oblasti prevence. Těšíme se na setkání s Vámi.

Strana 1 z 5

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz