Škola získala i pro období září - prosinec finanční podporu na dopravu žáků na plavecký výcvik v rámci rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa)(č. j.: MSMT-10011/2018-1). Program přispívá k efektivnějšímu přesunu žáků do a z bazénu, menší časové ztrátě při zajištění plaveckého výcviku. 

c.p.

Dne 9. května se v odpoledních hodinách konalo již druhé setkání zákonných zástupců v rámci projektu ESF - Podpora kvalitnější přípravy žáků 3. ZŠ Cheb, r.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003312. Tématem tohoto setkání byla prevence šikany. Lektorem byl okresní metodik prevence paní Mgr. Kateřina Slavíková z Pedagogicko-psychologické poradny. Setkání proběhlo v přátelské atmosféře, dotazy zákonných zástupců směrovaly i do dalších oblastí prevence.

Práce klubů, doučování a zavádění nových metod do výuky pokračuje i v letošním školním roce 2017/2018.  Vedoucí jednotlivých předmětů plánují přínosné, motivující a pestré činnosti, které aktivizují a podporují žáky v jejich vývoji. Zaměřují se především na rozvoj čtenářské logiky, vrozené logiky, verbálních schopností, matematických schopností, plošnou a prostorovou představivost, kreativitu, důvtip, funkční gramotnost, praktickou inteligenci, vnímání a postřeh.

Program MŠMT - Podpora vzdělávání cizinců ve školách (Č. j.: MSMT-24277/2017) umožní rozšíření výuky českého jazyka přizpůsobenou potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí. Díky získaným prostředkům dojde k usnadnění integrace žáků do naší společnosti a zabezpečení rozvoje jejich komunikativních schopností v českém jazyce. Prostředky budou využity na doučování – individuální práci pedagoga s žáky – cizinci nad rámec běžné výuky a na učební pomůcky, které žákům – cizincům pomohou k překonání jazykové bariéry.

Každý měsíc se na škole setkávají pedagogové z několika škol, seznamují se s různými technikami a pomůckami, které mohou využít při své práci. Proběhl již devět setkání například s tématy - Stín, Hejného matematika, Měření fyzikálních veličin sadou Pasco, využití stavebnice Voltík, krychlová tělesa. Tento měsíc se uskuteční setkání s prezentací žákovské práce - využití stavebnice typu Merkur, měření pomocí senzorů Arduino. Setkání se konají jedenkrát v měsíci ve středu od 15,45 v učebně Smart, tentokrát 28. 2. 2018.

V rámci projektu OP VVV "Podpora kvalitnější přípravy žáků 3. ZŠ Cheb" jsme se rozhodli rozšířit výuku o metodu CLIL - Content and Language Integrated Learning. CLIL je specifický typ výuky integrující postupy didaktiky cizího jazyka a didaktiky nejazykového vyučovacího předmětu. Cílem je prohlubování znalostí, zvyšování kompetencí a získání větší jistoty v komunikačních dovednostech. Díky aktivitě našich pedagogů mohli žáci tuto metodu zažít v hodinách chemie, přírodopisu, přírodovědy, vlastivědy, matematiky, ale i v hudební a tělesné výchově. Vyučovacími jazyky byly anglický a německý jazyk. V úterý 12. prosince si žáci 5. B vyzkoušeli hodinu přírodovědy s Clilem. Žáci si při výuce připomněli stupňování přídavných jmen, jak v češtině, tak v angličtině. Zopakovali si názvy planet, které se pak naučili v cizím jazyce. Hlavním úkolem bylo vypracování pracovního listu, kde žáci řadili a porovnávali planety dle pokynů. Žáci mohli pracovat ve skupinách, sdílet své zkušenosti a jazykové dovednosti. Žáci pracovali aktivně a hodnotili hodinu velmi kladně. Zvolené metody a formy práce byly pro žáky zajímavé.

V pěti říjnových dnech, od 9. do 13. října, se třídy 6. A a 6. B s paními učitelkami Pavlínou Hošnovou a  Libuší Hudecovou zúčastnily adaptačního kurzu v Loučné pod Klínovcem. Žáci byli ubytovaní v hotelu Tri Star, v samostatné budově, kde měli nejen veškeré pohodlí, ale využívali zde hojně i velkou klubovnu, v níž byly pro ně připraveny tři besedy, jež vedli vážení hosté. Diskutovali s nimi o škodlivosti návykových látek, o bezpečnosti na internetu, o správném životním stylu. Žáci zde pracovali i v nejrůznějších

V říjnu 2017 se uskuteční pětidenní adaptační pobyt žáků 6. ročníku v Loučné pod Klínovcem. Cílem projektu (KK 01164/2017) je osvojení základních kompetencí v oblasti prevence rizikového chování, zdravého životního stylu a osvojení pozitivního sociálního chování a k rozvoji osobnosti žáků šestého ročníku. Žáci šestého ročníku se při přechodu na druhý stupeň musí přizpůsobit změně režimu, na který byli zvyklí. Dále se musí vypořádat se setkáváním s větším počtem nových pedagogů a s novými spolužáky. V

Cílem projektu je podpořit vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti bezpečného klimatu ve škole a tím docílit zlepšení klimatu ve škole. Potřeba změny v oblasti bezpečného klimatu ve škole vychází z výsledků šetření Mapa školy, kterou škola v minulém období realizovala a z narůstajícího počtu patologických situací, které škola musí často řešit. V rámci projektu bude cílová skupina podpořena prohloubením odborných znalostí a získáním praktických dovedností prostřednictvím DVPP a supervizí. Na počátku projektu byly na 3. ZŠ Cheb realizovány schůzky se supervizorem (21. - 23. 3. 2017) pro všechny pedagogické zaměstnance školy, kdy proběhla reflexe silných stránek a nalezen prostor pro další rozvoj v oblasti bezpečného

Vyzkoušeli jsme si nové metody výuky. Podporovali jsme žáky v rozvíjení jejich osobnosti pomocí klubů a doučování. Prázdniny se blíží a tak je čas zhodnotit, jak se nám vedlo a zjistit kde máme ještě rezervy, co můžeme udělat lépe nebo prostě jen jinak. Zjistili jsme, že spolu dokážeme hodně. Přejeme všem pohodové prázdniny a příští školní rok jedeme dál.

V rámci projektu podporujeme čtenářství a rozvoj logického myšlení i mimo výuku. Takových klubů je na škole hned několik, jak na 1. stupni tak i na 2.stupni.

Někteří žáci nečtou, protože mají doma málo knih a nemají tolik příležitostí k četbě, anebo je jim nabízena kniha, která je nezaujme. Nabídnout zajímavou knihu a také si o ní popovídat se svými kamarády nabízí čtenářský klub. 

V rámci klubů logiky řešíme zajímavé problémové úlohy a ani tady se rozhodně nenudíme. Žáci společně nacházejí řešení, učíme se naslouchat a přemýšlet.

 

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem probíhá jednou týdně 60 minut. Žáci si upevňují učivo, snaží se zvládnout základy a učí se efektivně učit. Nízký počet a větší časová dotace umožňuje využívat jiné metody práce, postupovat pomaleji a individuálně ke každému žákovi. I ti kteří v hodinách nestíhají, ztrácí ostych, nebojí se zeptat a to co jim uniklo v hodině si zopakovat.

 

V rámci projektu Šablony na ZŠ jsme v rámci předmětu Matematika zkusili tandemovou výuku trochu jinak a zapojili jsme dohromady žáky dvou ročníků. Rozdělili jsme žáky do smíšených skupin. V každé skupině byl jeden žák z vyššího ročníku, který pomáhal a radil při řešení zadaných úloh. 

Žáci vyšších ročníků zjistili, že vysvětlovat není tak jednoduché a ti mladší se zapojili do řešení úloh s větší vervou. Učitelé pomáhali "malým učitelům" a řídili jednotlivé fáze hodiny. Všem hodina rychle uběhla a moc se líbila. Vznikla nová přátelství mezi staršími a mladšími ročníky.

 

 

Tandemová výuka ve Fyzice

V rámci projektu jsme si mohli vyzkoušet novou metodu výuky ve Fyzice v 6., 7. a 8. ročníku. Hodině předcházela příprava, nastavení výchovně vzdělávacích cílů a výběr metod, které nás k nim dovedou. Třídu jsme rozdělili do šesti skupin. Připravili jsme pracovní místa, pomůcky, pracovní listy s postupem a návody. Rozdělili jsme si kompetence v jednotlivých fází hodiny.

Nové formy výuky, čtenářské kluby, kluby logické matematiky a doučování v rámci projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003312 si mohli žáci i pedagogové již vyzkoušet. Jejich úsměvy z fotografií mluví za vše.

 

Naše škola se zapojila jako partner do projektu PROJEKT KREATIV (KVALITA, REALIZACE, EMOCE, AKTIVITA, TRADICE, INOVACE, VZDĚLÁVÁNÍ) REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000577. V rámci projektu vznikla skupina pedagogů, kteří budou připravovat projektová odpoledne pro pedagogy v regionu. Projektová odpoledne jsou otevřená pro neformální setkání učitelů okolních škol, kdy nad daným tématem a stanoveným cílem probíhá diskuse a spolupráce. Při ní dochází k vzájemnému vzdělávání se a předávání zkušeností mezi pracovníky centra, jakožto lídry a zástupci okolních škol, případně dalšími aktéry ve vzdělávání. Projektová odpoledne budou realizována jedenkrát měsíčně. Zaměření bude na polytechnickou výuku, výuku matematiky, fyziky, pracovních činností za využití měřicích senzorů Pasco, Arduino, stavebnice typu Merkur a dalších pomůcek.

Naše škola se zapojila jako partner do projektu PROJEKT KREATIV (KVALITA, REALIZACE, EMOCE, AKTIVITA, TRADICE, INOVACE, VZDĚLÁVÁNÍ) REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000577. V rámci projektu vznikla skupina pedagogů, kteří budou připravovat projektová odpoledne pro pedagogy v regionu. Projektová odpoledne jsou otevřená pro neformální setkání učitelů okolních škol, kdy nad daným tématem a stanoveným cílem probíhá diskuse a spolupráce. Při ní dochází k vzájemnému vzdělávání se a předávání zkušeností mezi pracovníky centra, jakožto lídry a zástupci okolních škol, případně dalšími aktéry ve vzdělávání. Projektová odpoledne budou realizována jedenkrát měsíčně. Zaměření bude na polytechnickou výuku, výuku matematiky, fyziky, pracovních činností za využití měřicích senzorů Pasco, Arduino, stavebnice typu Merkur a dalších pomůcek.

Škola zahájila 1. 2. 2017 realizaci projektu Podpora kvalitnější přípravy žáků 3. ZŠ Cheb - CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003312 v rámci ESF - OP VVV. V první fázi byly zahájeny činnosti klubů logiky a čtenářství a dále doučování určené žákům. Během druhého pololetí školního roku proběhne rozvoj profesních dovedností pedagogických pracovníků formou nových metod práce a o hlavních prázdninách pak bude zahájena podpora pedagogů v podobě kurzů DVPP.

Adaptační pobyt byl realizován v Loučné pod Klínovcem. Pestrý program byl rozdělen na dopolední přednáškovou činnost a odpolední intenzivní pobyt na zdravém vzduchu. Nachodili jsme asi 40 km (vycházky byly realizovány za každého počasí). Během vycházek byl dostatečný prostor pro vzájemné poznávání, nebyl prostor pro ,,držení telefonu“. Přednášky byly pro děti zajímavé. Kromě plánovaných přednášek se nám také podařilo spojit s panem Romanem Kohoutem, který se věnoval problému kyberšikany. Dále jsme také využili stůl pro stolní tenis v posilovně hotelu a uspořádali tak ještě turnaj ve stolním tenise. Během pobytu se v podvečerních hodinách uskutečnily výtvarné dílny, kde děti vytvořily pěkné koláže, v další si každý ozdobil původně bílé triko. Po celou dobu pobytu jsme dbali na správné stravovací návyky (spousta dětí třeba vůbec nesnídá). Celkově hodnotíme pobyt jako zdařilý, jen to počasí nám mohlo více přát.

vedoucí projektu
Mgr. Pavlína Hošnová

Dne 3. října 2016 odjela třída VI. A do Krušných hor do Loučné pod Klínovcem, aby se zde zúčastnila pětidenního adaptačního pobytu. Jeho cílem bylo sblížení obou bývalých 5. tříd. Pobyt byl protkán mnohými výlety, které nás bavily, i když počasí nám vůbec nepřálo. Vyšlapali jsme na horu Klínovec, bohužel byla silná mlha, tudíž se nám nenaskytl žádný výhled. Dalšími zdařilými výlety byly pěší túry na Boží Dar a do Podmořského světa v Oberwiesenthalu v Německu. Bylo to úžasné. Také jsme byli účastníky několika besed-témata byla „Moderní je nekouřit, šikana a kyberšikana.“ Besedy přednášel pan Zdeněk Pospíšil a Roman Kohout. Beseda na téma Zdravý životní styl-od pravěku do dnešní doby se uskutečnila s herci chebského divadla. Absolvovali jsme výtvarnou dílnu, kde jsme si vyzdobili trička. Adaptační pobyt jsme zakončili večerní diskotékou. Náplň pobytu byla pestrá, skloubili jsme zábavu s poučením. Hlavní cíl-vzájemné poznávání nás všech-jsme opravdu naplnili. Ráda bych si takový pobyt zopakovala. Program se uskutečnil díky podpoře Karlovarského kraje v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže, r. č. 02129/2016-00.

Kristýna Marková 
žákyně VI.A

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz