Škola získala dotaci MŠMT v rámci rozvojového programu Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015, č. j. MSMT-3770-9/2014. Projekt vychází ze ŠVP, kde se etická výchova vyučuje v rámci průřezových témat v jednotlivých předmětech. Cílem projektu je rozšíření výuky etické výchovy na první stupeň a detailnější rozpracování na stupni druhém. Důležité je zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím výchovného stylu učitele a v zavádění etické výchovy jako nástroje prevence rizikového chování. Toto bude umožněno společným vzděláváním sboru v kurzu etické výchovy, který bude realizován díky dotaci MŠMT v rámci daného rozvojového programu ve dnech 29., 30. 6. a dále 29. 10. 2015.

Naše škola se zapojila do projektu "Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0004.

V rámci tohoto projektu navštěvovali žáci 8. a 9. ročníků výuku zpracování dřeva a elektrotechniky na ISŠ v Chebu.

Název operačního programu: Technika je zábava
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.18/02.0035
Odkaz na stránky projektu: http://spsostrov.cz/technika-je-zabava

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA
Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035

Realizace projektu TECHNIKA JE ZÁBAVA byla ukončena 31. 12. 2014.

Naše základní škola se stala partnerem grantového projektu SPŠ Ostrov Technika je zábava v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prosinci 2012.

Obsahem projektu v průběhu dvou let byla podpora kariérového poradenství na ZŠ, konkrétně propagace nedostatkových profesí a motivace žáků ke studiu technických oborů přímým zapojením žáků do praktické činnosti v dílnách, laboratořích a odborných učebnách v nově a moderně vybavené budově Střední průmyslové školy v Ostrově. Snahou předkládaného projektu bylo zábavnou formou představit žákům základních škol zajímavosti techniky, její praktickou využitelnost v profesním životě, a tím je motivovat ke studiu dvou zajímavých a žádaných oborů – Strojírenství a Elektrotechniky. Jasnější představu o těchto oborech žáci získali také díky celé řadě technicky zaměřených exkurzí a expozic. Zájemcům o nahlédnutí do jednotlivých aktivit doporučujeme další materiály na stránce věnované projektu Technika je zábava, ať již na webových stránkách SPŠ Ostrov (www.spsostrov.cz) nebo na našich stránkách, či na stránkách dalších partnerských škol. Na stránkách SPŠ Ostrov jsou také zveřejněny metodické materiály z jednotlivých aktivit. Ty mohou sloužit školám, které by se rozhodly jít v našich šlépějích při propagaci technických oborů, jako odrazový můstek.

Cílovou skupinou projektu Technika je zábava byli žáci 8. a 9. tříd, kteří se rozhodují o svém budoucím profesním zaměření. Celkově se do projektu během dvou let zapojilo 2 555 žáků. Na základě jejich hodnocení můžeme konstatovat, že záměr projektu byl naplněn. Věříme, že se nám společně podařilo odstranit zažitý názor, že studium technických oborů je obtížné a nezajímavé.

Na základě pozitivního ohlasu se SPŠ Ostrov rozhodla podobně zaměřené aktivity nabídnout základním školám i v následujících letech. Pokud se tak stane, určitě budeme v započaté spolupráci dále pokračovat.

Název operačního programu: Technika je zábava
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.18/02.0035
Odkaz na stránky projektu: http://spsostrov.cz/technika-je-zabava

15. 10. jsme naposledy navštívili naši oblíbenou SPŠ v Ostrově, opět v pánské sestavě. Tentokrát se akce týkala strojírenství. Nejprve jsme byli v počítačové učebně, kde nás samotní žáci školy učili konstruovat3D modely v poč. programu SOLID WORKS. CNC stroj nám potom ve vedlejší místnosti vyrobil podšálek, který jsme dostali darem.

Po přestávce a svačince jsme pokračovali ve strojírenské dílně, kde nám nejprve představili stroje – soustruhy, ohýbačky, frézky a poté jsme si sami vyrobili „psí známky“ z nerezového plechu pomocí pilníku, vrtačky a raznice. Hrdě jsme si je na řetízku zavěsili na krk. Po chutném obědě jsme s mírným zpožděním dorazili v pořádku ke škole.


Mgr. Eva Pospíšilová

{vsig}tech_zab/tech_10{/vsig}

Název operačního programu: Technika je zábava
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.18/02.0035
Odkaz na stránky projektu: http://spsostrov.cz/technika-je-zabava

Na další akci – projektový den elektrotechnika se účastnilo 10 žáků – opravdových zájemců o studium technických oborů. Byli to jen hoši – tj. 5 ze třídy 9. A a 5 z 9. B.

Měli jsme tentokrát dvě aktivity. Nejprve jsme pracovali v učebně ELEKTRO s integrovanými obvody, rezistory, kondenzátory, diodami a naučili se pájet. Po zapojení do zdroje se vše podařilo a světýlka blikala.

Po chutné svačině a krátké přestávce jsme pokračovali v učebně ROBOTIKY. Nejprve jsme se teoreticky poučili o robotech a posléze ze stavebnice LEGO sestavili a naprogramovali jednoduchého robota, reagujícího na senzory. Po obědě v pěkné jídelně školy jsme spokojeni z plodně stráveného dne odjeli směr Cheb.

{vsig}tech_zab/tech_09{/vsig}

Název operačního programu: Technika je zábava
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.18/02.0035
Odkaz na stránky projektu: http://spsostrov.cz/technika-je-zabava

Naposledy jsme si z projektu „Technika je zábava“ vyjeli na exkurzi 10. 6. 2014. Tentokrát to byl strojírenský podnik DOOSAN Škoda Plzeň. Předem jsme si zjistili, že podnik vlastní jihokorejská firma a ještě pár důležitých informací o historii i současnosti závodu. Opět jsme dostali bezpečnostní pomůcky – helmy a ochranné brýle a prošli celým provozem závodu.Žasli jsme nad ohromnými výrobky turbín a dalšími zařízeními elektráren. Pan průvodce velmi zajímavě vyprávěl o technologiích výroby i o tom, že spoustu produktů ve „Škodovce“ vyrábějí jako jedni z mála na světě. Také již víme, co představuje symbol okřídleného šípu.

Poté jsme se přesunuli do nedaleké Techmánie, kde jsme se mohli občerstvit a měli téměř 2 hodiny čas na prohlídku velmi zajímavých exponátů z oborů techniky, biologie, fyziologie, geografie, astronomie a dalších věd. Na zpáteční cestě jsme trochu zlobili v autobuse, ale do příští akce na podzim se určitě polepšíme.

{vsig}tech_zab/tech_08{/vsig}

Název operačního programu: Technika je zábava
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.18/02.0035
Odkaz na stránky projektu: http://spsostrov.cz/technika-je-zabava

Dne 13. 5. jsme absolvovali exkurzi do tepelné elektrárny Tušimice. Ještě před odjezdem jsme si na webu našli několik informací, abychom byli „v obraze“. Hned při příjezdu jsme byli překvapeni úpravností a čistotou celého objektu, moderními prostory v pastelových barvách. Ve společenské místnosti nám promítli prezentaci o elektrárně, a tak vyplnit osmisměrku s tajenkou pak pro nás bylo hračka. Poté nás seznámili s bezpečnostními předpisy, obdrželi jsme helmy a fluoreskující vesty a prošli celý objekt se zajímavým výkladem.

Dozvěděli jsme se, že tento moderní typ elektrárny v podstatě nevypouští do ovzduší žádné škodliviny i komín byl již demontován. V celé elektrárně bylo minimum pracovníků, vše je řízeno a programováno z „Velína“. Pan průvodce nás také informoval, jaké profese zde najdou uplatnění a doporučil studovat obory IT, chemik, elektro, strojař. Po prohlídce jsme opět vyplnili kvíz za pomoci nabytých vědomostí. Je fajn, že nás někdo takto pustí do provozu a vidíme práci na vlastní oči. Celá exkurze pro nás byla zážitkem.

{vsig}tech_zab/tech_07{/vsig}

Název operačního programu: Technika je zábava
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.18/02.0035
Odkaz na stránky projektu: http://spsostrov.cz/technika-je-zabava

 

Název operačního programu: Technika je zábava
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.18/02.0035
Odkaz na stránky projektu: http://spsostrov.cz/technika-je-zabava 

V úterý 11. 3. se 24 žáků osmých tříd zúčastnilo aktivity A1 na SPŠ Ostrov. Kritériem pro výběr účastníků měl být zájem o technické obory a jejich pozdější studium. Dále se hlásili žáci, kteří nemají vůbec jasno a chtěli se tak s touto supermoderní školou a případným studiem na ní seznámit. Žáci utvořili 4 skupiny po 6 a spolu se školou z Kynšperka nad Ohří prošli kolečko stanovišť s plněním úkolů. Byli bodově hodnoceni za správnost i dosažený čas. Opět naši žáci uspěli a obsadili první tři místa. Domů si odváželi pěkné ceny. Na závěr jsme si pochutnali na obědě, kde jsme si mohli vybrat ze 3 chutných jídel. Spokojená jsem nebyla s kázní v autobuse a již jsem neukázněným  přislíbila neúčast na dalších velmi zábavných akcích pořádaných touto školou v projektu „Technika je zábava“. V celkovém pořadí 20 škol z Karlovarského kraje se zatím držíme na velmi pěkném druhém místě. 

Mgr. Eva Pospíšilová VP

{vsig}tech_zab/tech_06{/vsig}

Název operačního programu: Technika je zábava
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.18/02.0035
Odkaz na stránky projektu: http://spsostrov.cz/technika-je-zabava

Na svatého Martina se letos naposledy sešla skupina 10 žáků z 9. ročníků u autobusu a společně odjeli do SPŠ v Ostrově. Tentokrát se akce týkala elektrotechniky a dopoledne jsme opět samostatně řešili praktický úkol. Poté, co jsme byli proškoleni o bezpečnosti, jsme měli sestavit blikací ledku na 230V podle nákresu. Dokonce nám učitelé svěřili práci s pájkou, čehož si vážíme, neboť to může být nebezpečné z důvodu popálenin. Všem se hned napoprvé spojení podařilo a byli jsme pochváleni. Dokonce nás při práci snímal kameraman z regionálního televizního vysílání.

Pak po krátké svačině jsme pokračovali v učebně, kde bylo naším úkolem sestavit malého robota. Po krátké instruktáži o robotice jsme se rozdělili na 4 skupiny a ze stavebnice LEGO sestavili vozítko, které se dalo naprogramovat k různým pohybům reagujícím svými senzory na zvuk, světlo, dotyk atd. Bylo to velmi zábavné.

  Po výborném obědě s výběrem ze tří menu jsme v půl 3 odjeli domů. Škoda, že akce z tohoto projektu pro nás již skončili. Byly vždy nejen zábavné, ale i poučné.

  {vsig}tech_zab/tech_05{/vsig}  

 

Název operačního programu: Technika je zábava
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.18/02.0035
Odkaz na stránky projektu: http://spsostrov.cz/technika-je-zabava

 

Název operačního programu: Technika je zábava
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.18/02.0035
Odkaz na stránky projektu: http://spsostrov.cz/technika-je-zabava

Dne 2. 10. odjela skupinka 10 žáků a žákyň z devátých ročníků na akci KA02 – strojírenství opět do průmyslové školy Ostrov. Tentokrát jsme tvořili jedno družstvo a cílem bylo dozvědět se co nejvíce o strojírenských oborech – CNC stroje a učebním oboru strojírenství.

Nejprve jsme v programu SOLID WORKS připravili technický výkres (a zkoušeli, co všechno program dovede) ve 3D, podle něj pak na CNC stroji byly nastaveny parametry a pak už jen sledovali, jak se výrobek – podšálek – „sám“ soustruží. Několik podšálků jsme si mohli s sebou odnést.

Po krátké přestávce s občerstvením jsme pokračovali v dílně, kde bylo naším úkolem z malé železné destičky tvaru obdélníku vypilovat známku pravidelného tvaru, na soustruhu vyříznout otvor a vyrazit pomocí razidel libovolný nápis. Na závěr jsme obdrželi řetízek, takže finální výrobek jsme si mohli zavěsit na krk a také si vzít s sebou domů.

Po tradičně chutném obědě v místní moderní školní jídelně (kde jsme mohli zvolit ze 3 chodů) jsme se autobusem vrátili domů. Celý výlet se nám moc líbil, hlavně, že jsme se mohli aktivně podílet na výrobě určených předmětů. Učitelé nám vše dobře vysvětlili, pomohli a za naši práci pochválili. Už se moc těšíme na další – tentokrát o elektrotechnice.

 {vsig}tech_zab/tech_04{/vsig} 

 

 

 

Škola k 31. 6. 2013 ukončila práce na projektu ESF v operačním programu Vzdělávání ke konkurenceschopnost oblast podpory 1.4, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0530. Škola získala 1 985 195 Kč na inovativní tvorbu materiálů pro vyučování. Dotace byla použita zčásti na výrobu výukových materiálů a zčásti na nákup učebních a didaktických pomůcek, informační techniku. Výstupy jsou zveřejněny v jednotlivých článcích ve formátu pdf. Pedagogové ZŠ z celé ČR si mohou vyžádat zaslání originálního formátu (většinou .ppt, .word, .notebook) prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Název operačního programu: Technika je zábava
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.18/02.0035
Odkaz na stránky projektu: http://spsostrov.cz/technika-je-zabava

Již podruhé jsme navštívili SPŠ Ostrov s akcí Den s technikou. Po velkém loňském úspěchu za mnou chodili „deváťáci“, že by zase chtěli jet, ale musela jsem je zklamat. Akce byla jen pro osmé třídy a jelo jich tentokrát 24. Organizace byla opět příkladná, žáci prošli všechna stanoviště (technik hardware, správce aplikací, technolog obrábění, strojní konstruktér, technik osvětlení, revizní elektrotechnik, pracovník autoservisu, mechanik opravář strojů), kde byly pro každého připraveny odlišné otázky či úkoly. Přes počáteční obavy, naši žáci opět zabojovali a z většiny stanovišť si odnášeli plné dva body i v pěkném časovém limitu, takže je vyučující na stanovištích chválili. Ten den naše 4 družstva obsadila první 4 místa! Uvidíme, jak dopadneme v konkurenci ostatních škol (celkem 20). Škola se dětem moc líbila – vybavení učeben, sympatičtí učitelé i školní jídelna, kde jsme závěrem poobědvali. Už se těšíme na další akce, kde máme přislíbenou výrobu jednoduchého praktického výrobku. Myslím, že i děvčata získávají pomalu vztah k technice takovouto zábavnou formou.


Mgr. Eva Pospíšilová

{vsig}tech_zab/tech_03{/vsig}

Název operačního programu: Technika je zábava
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.18/02.0035
Odkaz na stránky projektu: http://spsostrov.cz/technika-je-zabava

18. 4. jsme v podobném složení (jen bez L. Klášterky, který zaspal – ještě, že jsme měli náhradníka Davida Lichovce), vyrazili tentokrát až do severních Čech. Projížděli jsme „měsíční“ krajinou Mostecka a Severočeského hnědouhelného revíru, kolem tepelných elektráren a teplovodů, takže i cesta byla poučná. V Ledvicích jedné z nejmodernějších elektráren nás přivítali v informačních prostorách, kde si ověřili několika otázkami, jak jsme se na exkurzi teoreticky připravili. Náš tým Jokers získal 10 bonbónů za správné odpovědi a bylo to nejvíce spolu s týmem Kynšperka. V závěru rychlým během do schodů vyhrál Pavel Šomodi pro svůj tým čokoládu. Pak nám promítli velmi zajímavý 3D film o vzniku hnědého uhlí. Další informace o elektrárně jsme čerpali z virtuálního prostorového modelu celé elektrárny. Pak jsme odpovídali na další záludné testové otázky, tentokrát písemně. Škoda, že nás nepustili do samotného objektu elektrárny, ale asi to znemožňují bezpečnostní předpisy. Na zpáteční cestě ještě měli pauzu na vodním díle Kadaň, kde nám zpřístupnili i chodbu pod přehradou a vysvětlili jak kontrolují bezpečnost přehradní nádrže. Vrátili jsme se sice pozdě, ale obohaceni o nové zážitky.

{vsig}tech_zab/vsig_images/A04_elektrarna{/vsig}

  logolinkEU

Projekt OPVK s názvem DVPP 3. základní školy Cheb, Malé náměstí 3 (registrační číslo CZ.1.07/1.3.11/05.0003) byl k 31. 3. 2013 ukončen. Dne 21. 3. proběhla závěrečná konference. V rámci projektu se uskutečnily všechny naplánované aktivity, celkem 12 různých druhů kurzů ve třech oblastech - ICT, měkké dovednosti, jazykové dovednosti. Kurzů se účastnili pedagogové školy, kteří tak rozvíjeli a zvýšili kompetence v daných oblastech. Součástí projektu byl i nákup technického vybavení.

 

Název operačního programu: Technika je zábava
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.18/02.0035
Odkaz na stránky projektu: http://spsostrov.cz/technika-je-zabava

Žáci 8. ročníku naší školy doplnění o 3 „deváťáky“ se zúčastnili 10. 4. exkurze do závodu Witte Nejdek. Ještě na škole si vyhledali několik informací o podniku, které našli na webových stránkách. Po příjezdu, ještě v recepci, obdrželi dotazník o svých znalostech a po skončení exkurze kvíz, aby si připomněli co nového se dozvěděli, a jak pozorně sledovali výklad průvodkyně. Závod je druhým největším zaměstnavatelem v kraji, pracuje zde 1600 zaměstnanců, vyrábí několik druhů zámků pro evropské automobilky.

Prošli jsme několik provozů, zaujala nás skvělá organizace, systém práce, čistota, přehlednost podniku se zahraniční účastí. Také za precizní práci jsou zaměstnanci oceňováni, naopak za nedodržení stanovených limitů musí zaplatit nadstandardní pokuty. Protože zde vyvíjí i nové výrobky bylo zakázáno fotografovat, tak alespoň několik fotografií dokumentuje naši cestu. Už se těšíme na další výlet, tentokrát do elektrárny v Ledvicích.

{vsig}tech_zab/vsig_images/A04Witte{/vsig}

Název operačního programu: Technika je zábava
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.18/02.0035
Odkaz na stránky projektu: http://spsostrov.cz/technika-je-zabava

celá zpráva v pdf ke stažení zde

  logolinkEU

Projekt OPVK s názvem DVPP 3. základní školy Cheb, Malé náměstí 3 (registrační číslo CZ.1.07/1.3.11/05.0003) se dostává do závěrečných fází. V březnu se uskutečnily poslední kurzy - Interaktivní tabule ve výuce v termínu 5. 3. 2013, dokončila se výuka německého a anglického jazyka. Škola připravila závěrečnou konferenci, která se uskuteční 21. 3. 2013 v prostorách Kulturního centra Svoboda v Galerii od 15,00 hodin. Pozvánka zde.

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Trávníčková, 3zscheb@seznam.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz