Organizace vyučování od 4. do 10. 1. 2021

Organizace výuky pro 3. - 9. ročník:

Distanční výuka:
Při plnění distanční výuky postupují dle pokynů vyučujících na Škole online (menu Výuka – Úkoly - Domácí úkoly). Dle rozvrhu bude probíhat online výuka v prostředí Google – Meet.
Individuální konzultace žákům budou umožněny po domluvě s daným vyučujícím.
Žákům bude umožněn přístup do skříněk pro učební pomůcky v čase Po-Pá 8:00 – 14:00.

Organizace výuky pro 1. - 2. ročník:

Pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ od 4. 1. 2021 je stanovena povinná prezenční výuka. Žáci se budou učit ve svých kmenových třídách. Výuka bude probíhat podle rozvrhu ve ŠoL s úpravami začátku a konce vyučování dle přiloženého harmonogramu. Prioritně se budou vyučovat hlavní předměty (ČJ, MAT, PRV – Př, Vl), výchovy budou vkládány jako odpočinková a doplňková činnost k výuce. Zpěv a tělesná výchova jsou zakázány.
Žáci vstupují do školy s nasazenou rouškou, náhradní budou mít v sáčku. Žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Mohou být využity i štíty, ale jen v kombinaci s rouškami (štíty v kompetenci TU).
Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny.
Vstup žáků do školy a začátek vyučování: dle harmonogramu pro jednotlivé třídy – prosíme o dodržování uvedených časů z důvodu dodržení opatření nastavených vládou.
Konec vyučování - žáky, kteří nejdou na oběd, doprovodí odpolední služba ke vchodu; žáky, kteří půjdou na oběd, učitelka odvede do jídelny, před vstupem do jídelny použijí žáci dezinfekci.
Stravování - je nutné dodržet stanovenou dobu na oběd, aby se při výdeji nepotkávaly děti z různých tříd. Učitelka s odpolední službou konají dohled nad žáky.
Žádáme rodiče, aby nevstupovali do budovy, vyčkali na příchod svého dítěte před budovou školy.
Školní družina bude v plném provozu pro žáky 1. a 2. ročníků, tedy ráno od 6.00 do 7.15 a odpoledne od 11.40 do 17.00. Vyzvedávání žáků ze školní družiny po obědě do 13:30, potom od 15:00.

Harmonogram níže

 Děkujeme za pochopení a spolupráci. Další informace naleznete na stránkách MŠMT.

1.A

7:40 -7:45

7:50 - 11:25

11:30 - 11:50

Vstup do školy

Výuka

Oběd

1.B

7:45 -7:50

7:55 - 11:30

11:40 - 12:00

Vstup do školy

Výuka

Oběd

2.A

7:50 -7:55

8:00 - 11:40

11:50 - 12:10

Vstup do školy

Výuka

Oběd

2.B

7:55 - 8:00

8:05- 11:50

12:00 - 12:20

Vstup do školy

Výuka

Oběd

 

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz