Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

Dne 20. 11. 2017 se konalo školní kolo Dějepisné olympiády. Zúčastnili se ho žáci 9. tříd. Tematickým  zaměřením  47. ročníku byly události v Československu v letech 1918 – 1938, tedy učivo, které se ve škole ještě neprobíralo.  Výsledky záležely na domácí přípravě jednotlivců podle zadaných stránek v učebnici. Nejtěžším úkolem bylo hledání  histor. chyb v textu, pojmenování prvorepublikových podniků a jejich loga. Maximální počet bodů byl 65.
Výsledky:

Žáci 6. - 9. ročníků se zúčastnili soutěže i-bobr. V kategorii Kadet soutěžili žáci 8. a  9.  ročníků, mladší pak v kategorii Benjamín. Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Tím se seznamovali se světem technologií. V kategorii Kadet bylo úspěšným řešitelem 6 žáků, v mladších žácích pak 5 žáků.

 

Žákovský parlament se zúčastnil 20. října a 21. října projektu 72 hodin. Sraz jsme měli na nádraží a společně jsme provedli nákup potravin. Odjížděli jsme vlakem. Po příchodu na zámek jsme se nejdříve ubytovali ve Sládkově domku u bývalého pivovaru, kde si také sami pod učitelským dohledem připravili oběd. Potom jsme se všichni společně vydali na prohlídku zámku Kynžvart. Nejvíce se nám líbily mumie, staré zbraně, jako poslední knihovna. Po prohlídce jsme si všichni vzali rukavičky, nářadí a šli jsme v rámci projektu pomoc znovuobnovit schody v parku, které vedly ke krásné malé rozhledničce. Byli jsme moc šikovní. Pochválila nás p. učitelka i p. Marcela ze zámku, která nás měla na starost. Další na programu byla velmi zajímavá přednáška pana Jiřího

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Soutěž je rozložena na několik týdnů, podle jednotlivých kategorií a začíná 1. října. V kategorii 2. - 5. ročník ZŠ se do soutěže zapojilo 30 řešitelů z naší školy, celkem v kraji 441. 1.- 3. místo obsadili: Nicol Schiereichová, Ondřej Košč, Adam Šperl. Přestože

V pěti říjnových dnech, od 9. do 13. října, se třídy 6. A a 6. B s paními učitelkami Pavlínou Hošnovou a  Libuší Hudecovou zúčastnily adaptačního kurzu v Loučné pod Klínovcem. Žáci byli ubytovaní v hotelu Tri Star, v samostatné budově, kde měli nejen veškeré pohodlí, ale využívali zde hojně i velkou klubovnu, v níž byly pro ně připraveny tři besedy, jež vedli vážení hosté. Diskutovali s nimi o škodlivosti návykových látek, o bezpečnosti na internetu, o správném životním stylu. Žáci zde pracovali i v nejrůznějších

Dnes žáci 1. stupně navázali na běžecký úspěch žáků 2. stupně v přespolním běhu. Družstvo ve složení Podzimková, Nová, Markusová, Benedek T., Benedek J., Srnka, Gogová, Smoláková, Schiereichová, Eliáš, Němec a Smitek si doběhlo pro krásné 3. místo. Bohužel nám o jedno místo utekl postup do finále okresního kola, ale i tak žáci předvedli skvělé výkony. Za to jim patří velký dík.

Žáci 2. stupně ve složení Vaidiš, Michalco, Weitzenbauer, Langmaier, Škabrada, Šura a Goga David si dvakrát doběhli pro 1. místo. V pondělí 9.10. je čeká krajské kolo, kde věříme, že potvrdí svoji roli favorita. Budeme jim držet palce. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Běžecký závod Zlatá míle si už našel pevné místo v kalendáři mnoha sportovců malých i velkých. Ve čtvrtek 28. 9. se v lesoparku na Zlatém Vrchu sešlo 147 běžců!

V rámci projektu EVVO absolvovala 5. A a 5. B ve středu 20. 9. 2017 lesní vycházku do okolí Andělské Hory s lesníkem Křivanem.

Naše škola se stala partnerem v projektu „Obědy do škol v Karlovarském kraji“ (č. sml. 30_17_007), podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci (dále jen „OP PMP“) v rámci specifického cíle 1 (dále jen“ SC I“) spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „FEAD“) a ze státního rozpočtu ČR. V rámci tohoto projektu je umožněna aktivita: Poskytnutí bezplatné stravy dětem v hmotné nouzi v zařízeních školního stravování (trvání aktivity od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018).

3. ZŠ v Chebu pořádá v lesoparku na Zlatém vrchu již 39. Zlatou míli, tradiční běžecký závod pro malé i velké běžce. Délka tratí je přizpůsobená věku závodníků, celkem se poběží v 8 kategoriích. Klasický závod měří 1660m, ale pro vytrvalce je nachystaná Double Míle. Letos bychom chtěli pozvat také rodinné týmy (rodič + dítě).

V pondělí 4.9. usedli žáci opět do školních lavic. Naše nejmenší slavnostně přivítal nejen ředitel školy, ale i pan starosta Mgr. Antonín Jalovec, který jim popřál mnoho úspěchů a předal jim malý dáreček. Prvňačky jistě potěšilo i krátké vystoupení jejich starších spolužáků.

Všem žákům přejeme úspěšný školní rok plný nového poznání, vstřícné pedagogy a mnoho nových kamarádů.

Vyzkoušeli jsme si nové metody výuky. Podporovali jsme žáky v rozvíjení jejich osobnosti pomocí klubů a doučování. Prázdniny se blíží a tak je čas zhodnotit, jak se nám vedlo a zjistit kde máme ještě rezervy, co můžeme udělat lépe nebo prostě jen jinak. Zjistili jsme, že spolu dokážeme hodně. Přejeme všem pohodové prázdniny a příští školní rok jedeme dál.

Vedení školy přeje všem žákům krásné prázdniny, zaměstnancům klidnou dovolenou.

Úřední doba ve škole každé pondělí 8.00 - 12.00

Slavnostní zahájení školního roku 4. 9. 2017 v 8.00, 1. ročník v prostorách pavilonu vedení, ostatní ve třídách

Informační schůzka pro rodiče žáků 1. ročníků 4. 9. od 17.00.

Výdej složenek do školní jídelny u vedoucí školní jídelny od 28. 8. - 1. 9. od 9.00 do 11.00.

 

V říjnu 2017 se uskuteční pětidenní adaptační pobyt žáků 6. ročníku v Loučné pod Klínovcem. Cílem projektu (KK 01164/2017) je osvojení základních kompetencí v oblasti prevence rizikového chování, zdravého životního stylu a osvojení pozitivního sociálního chování a k rozvoji osobnosti žáků šestého ročníku. Žáci šestého ročníku se při přechodu na druhý stupeň musí přizpůsobit změně režimu, na který byli zvyklí. Dále se musí vypořádat se setkáváním s větším počtem nových pedagogů a s novými spolužáky. V

Každoročně naše škola pořádá na koneci školního roku volejbalový turnaj učitelů. Ani letos jsme si nemohli nechat ujít příležitost, poměřit si své síly s kolegy z chebský škol. Turnaje se zúčastnilo pět základních a středních škol. Roli favorita potvrdili učitelé z Gymnázia Cheb, kteří obhájili loňské vítězství. Ani naši kolegové se nenechali zahanbit a získali druhé místo. Třetí místo obsadili učitelé ze ZŠ Kostelní.  Všem týmům děkujeme za své výkony i skvělou atmosféru. Velké poděkování patří firmám Tor Cheb s.r.o. a Algon Plus Auto a.s, které věnovaly do soutěže věcné ceny a poháry.

 

Přeshraniční projekt s názvem „Kouzelný les“ podpořili i žáci naší školy. Pod vedením paní učitelky Šmídkové vytvořili a nainstalovali přírodní díla ve stylu Land art. Cílem projektu bylo vybranému území u přehrady Skalka vrátit jeho charakter. V minulosti to bývalo vycházkové a výletní místo. Hlavní cílem však bylo podpořit přeshraniční spolupráci s německými žáky. Do projektu se zapojilo více než 80 žáků z devíti subjektů z Chebu a dvě školy z nedalekého Waldsassenu. Naši žáci z keramického kroužku vytvořili „veverčí chaloupku“ a pevně věří, že ji brzy osídlí nějaká veverka. Věříme, že si nenecháte ujít procházku kouzelným lesem a oceníte práci našich žáků.

 

V obřadní síni MÚ se 13. června uskutečnilo slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců chebských škol. Z rukou starosty Antonína Jalovce a předsedy okresní rady Asociace školních sportovních klubů Jana Žídka převzali ocenění žáci diplomy, upomínkové plakety a věcné dárky. Z naší školy byl oceněn Petr Znak a Daniel Vaidiš za dlouhodobou a úspěšnou reprezentaci školy.

Cílem projektu je podpořit vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti bezpečného klimatu ve škole a tím docílit zlepšení klimatu ve škole. Potřeba změny v oblasti bezpečného klimatu ve škole vychází z výsledků šetření Mapa školy, kterou škola v minulém období realizovala a z narůstajícího počtu patologických situací, které škola musí často řešit. V rámci projektu bude cílová skupina podpořena prohloubením odborných znalostí a získáním praktických dovedností prostřednictvím DVPP a supervizí. Na počátku projektu byly na 3. ZŠ Cheb realizovány schůzky se supervizorem (21. - 23. 3. 2017) pro všechny pedagogické zaměstnance školy, kdy proběhla reflexe silných stránek a nalezen prostor pro další rozvoj v oblasti bezpečného

Také letos se naše škola zúčastnila festivalu Chebské dvorky, které pořádala Galerie G4. Naší malou expozici z děl žáků školy a školní družiny jste mohli shlédnout na dvorku č. 4 v blízkosti chebského Studia D. Výstava probíhala ve dnech 9. a 10. 6. Více o festivalu zde. 

Dne 23. 6. 2017 jsme byli jako redakční rada našeho školního časopisu Zlaťáčku pozváni na vyhlášení krajské soutěže časopisů. Hned po příchodu do ICM centra u řeky Ohře nás přivítal velmi milý pán s paní, kteří tuto soutěž organizují. Zavedli nás do místnosti, kde už na nás čekali další soutěžící. Na stolečku se nacházely malé pozornosti ve formě ručně vyrobených výrobků od dětí, které toto multigenerační centrum navštěvují. Tyto výrobky a dárečky nás moc potěšily. Nejen, že jsme mohli diskuzí hovořit o tom, jak se nám časopis dělá, co bychom chtěli zlepšit a co se nám povedlo, ale dokonce jsme si mohli prohlédnout časopisy jiných škol z různých měst v Karlovarském kraji, což pro nás bylo velkým přínosem a ponaučením pro další tvorbu

Identifikace školy

IČ: 70987165
REDIZO: 600066282
IZO: 102040800
DIČ: CZ 70987165
č.ú.: 12430331/0100 - škola

Zřizovatel

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb
Tel: 354 440 111
E-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Vedení školy

sekretariát : Alena Zakrzewská, 3zscheb@3zscheb.cz

ředitel školy : Mgr. Pavel Černý, cerny@3zscheb.cz

zástupce ředitele : Mgr. Hana Veselá, vesela@3zscheb.cz

výchovný poradce : Mgr. Eva Pospíšilová, pospisilova@3zscheb.cz

metodik prevence : Mgr. Pavlína Hošnová, hosnova@3zscheb.cz

ICT koordinátor : Ing. Zdeněk Vrbata, vrbata@3zscheb.cz

Vedoucí ŠD : Dobroslava Šmídková, smidkova@3zscheb.cz

Vedoucí ŠJ : Lenka Horčičková, horcickova@3zscheb.cz